Regulamin

 

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej „Użytkownicy”) z serwisu www.promosense.pl (dalej „Serwis”).

1.2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.3. Przed założeniem konta Użytkownika w Serwisie (dalej „Konto”) należy zapoznać się z poniższym Regulaminem.

1.4. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

1.5. Usługodawcą Serwisu jest SelSense sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Aleksandra Brücknera 25-43, KRS: 0000573323, NIP: 8952051629, REGON: 362356400 (dalej: „Usługodawca”).

 

II

ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta lub inna osoba fizyczna lub prawna, która zawrze wcześniej z Usługodawcą Serwisu umowę na korzystanie z Serwisu.

2.2. Konto aktywuje Użytkownik poprzez kliknięcie linku w otrzymanym od Usługodawcy e-mailu. W kolejnym kroku Użytkownik wypełnia Formularz Rejestracyjny. Następnie Konto jest weryfikowane przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy pozytywnej weryfikacji Konta bez podania przyczyny oraz do dezaktywacji konta w przypadku braku weryfikacji Konta.

2.3. Procedura rejestracji, aktywacji i weryfikacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i strony Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika.

2.4. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.

2.5. Każdy Użytkownik po aktywacji Konta ma dostęp do Formularza Rejestracyjnego. Po pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym Użytkownik otrzymuje możliwość do korzystania z Serwisu.

2.6. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz dostęp do poszczególnych jego usług, może zostać, w każdym czasie i w dowolnym zakresie, przez Usługodawcę ograniczony bez podania przyczyny.

2.7. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawcę.

2.8. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) dla komputerów stacjonarnych:

  • system operacyjny: Windows / MacOS / Linux
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer 10 / Firefox 36 / Chrome 40 lub nowsze ich wersje

b) dla urządzeń przenośnych:

  • system operacyjny: Android 4.1 / iOS 7 / Windows Phone 8.1 lub nowsze ich wersje
  • przeglądarka internetowa: Android Browser / Safari / Internet Explorer w najnowszej wersji dostępnej dla danego urządzenia

2.9. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

2.10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 

III

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

3.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

3.2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

3.3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.

3.4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3.1. lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3.2, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

 

IV

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

4.1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

4.2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.3. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

 

V

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU 

5.1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu.

5.2. Użytkownik może usunąć swoje Konto. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@promosense.pl

5.3. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

 

VI

REKLAMACJE 

6.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: info@promosense.pl

6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

6.4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie Serwisu.

7.2. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7.4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

7.5. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 24 września 2015r.

Powrót